Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,544,829

 Nghiên cứu ảnh hưởng của potassium dichromate lên loài Moina micrura Kurz. 1875 (Cladocera: Moinidae)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trinh Dang Mau, Le Vu Khanh Trang, Nguyen Nhung Thuy Trinh, Tran Ngoc Son, Vo Van Minh
Nơi đăng: Academia Journal of Biology; Số: 41(1);Từ->đến trang: 1-16;Năm: 2019
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, ô nhiễm kim loại nặng đang là vấn đề rất cấp bách ở thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Cấp thiết phải có phương pháp phân tích để xác định, đánh giá và dự báo các rủi ro môi trường từ các thành phần chất độc, trong đó phương pháp độc học sinh thái được xem là công cụ tối ưu. Chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu độc học trên M. micrura nhằm góp phần tạo cơ sở sinh học trong việc sử dụng động vật phù du làm sinh vật cảnh báo sớm nguy cơ ô nhiễm nguồn nước. Kết quả đã phân lập được loài M. micrura từ hồ Công viên 29/3, phường Thạc Gián, thành phố Đà Nẵng. Thử nghiệm độc học cấp tính của potassium dichromate lên loài M. micrura cho thấy LC 50 tại 3 mốc thời gian 12h, 24h và 48h lần lượt là 0,26 mg/L, 0,15 mg/L và 0,08 mg/L. Đối với thí nghiệm độc mãn tính, kết quả EC 50 của K 2 Cr 2 O 7 ảnh hưởng lên số lượng trứng của một con mẹ là 0,015 mg/L và số lượng con sống là 0,009 mg/L.
ABSTRACT
oday, heavy metal pollution is an urgent problem in the world including Vietnam. An analytical approach is very important to identify, assess and forecast environmental risks from toxic components, in which ecotoxicology is considered to be the optimal tool. We conducted a study on M. micrura in order to contribute the creation of a biological basis for the use of zooplankton as an early warning of the risk of water pollution. The results showed that M. micrura was isolated from 29/3 Park Lake, Da Nang City, central Vietnam. The acute toxicity test of potassium dichromate on M. micrura showed LC 50 at 12, 24 and 48 hr were 0.26, 0.15 and 0.08 mg.l-1 K2Cr2O7, respectively. EC 50 was 0.015 mg.l-1 K2Cr2O7 for egg parameter and 0.009 mg.l-1 K2Cr2O7for neonate parameter. The results of acute and chronic toxicity tests showed that M. micrura was more sensitive than D. magna, D. pulex and C. cornuta.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn