Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,544,027

 A new rotifer species: Lecane langsenensis n. sp. (Rotifera: Monogononta) from Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: MAU TRINH-DANG, DOAN DANG PHAN & VAN MINH VO
Nơi đăng: Zootaxa (B. J.); Số: 4615 (1);Từ->đến trang: 155–164;Năm: 2019
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Lecane langsenensis n. sp. is described from two locations in Vietnam: Lang Sen Reserve, Long An Province, and the Huong River, Thua Thien Hue Province. It is distinguished from L. arcula, L. aculeata and L. superaculeata by its longer lorica, antero-lateral spine, and claws. Moreover, the size and shape of L. langsenensis, L. arcula, L. aculeata, and L. superaculeata were measured and compared. The results showed that these species are completely different.
ABSTRACT
Lecane langsenensis n. sp. is described from two locations in Vietnam: Lang Sen Reserve, Long An Province, and the Huong River, Thua Thien Hue Province. It is distinguished from L. arcula, L. aculeata and L. superaculeata by its longer lorica, antero-lateral spine, and claws. Moreover, the size and shape of L. langsenensis, L. arcula, L. aculeata, and L. superaculeata were measured and compared. The results showed that these species are completely different.
[ zt04615p164.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn