Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,506,269

 Isolation of some microalgae strains belonging to the family Scenedesmaceas (Chlorophyta) in freshwater bodies in Central Vietnam and investigation into their biological characteristics
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Trần Nguyễn Quỳnh Anh*; PGS.TS. Võ Văn Minh; TS. Trịnh Đăng Mậu
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: Vol. 18, No. 6, 2020;Từ->đến trang: 72;Năm: 2020
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
Seven microalgae strains from samples collected from freshwater lakes in Central Vietnam were isolated and cultivated in BBM medium for investigating their biological characteristics and their applicability. These strains were identified belonging to 6 species, 3 genera of the family Scenedesmaceae, division Chlorophyta. Their average growth rate was from 0.081 - 0.160 d-1, and the highest cell density of each strain reached from 2.6 x 106 - 60 x 106 cells/ml. The total content of pigments (including chlorophyll-a, chlorophyll-b, and carotenoid) of all strains was not too high (4.10 - 11.3 μg/mL), but the total lipid content exhibiting noticeably high levels, accounted for 16.6% - 74.1% of dry cell weight. Among isolated strains, Desmodesmusabundans and D.costato-granulatus were the most prominent with the highest growth rate and density in combination with remarkably high contents of lipids and pigments, and thus were identified as two potentially great candidates for biofuel production and chlorophyll and carotenoid extraction.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn