Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,506,122

 Characteristics of microplastics in shoreline sediments from a tropical and urbanized beach (Da Nang, Vietnam)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Quynh AnhTran Nguyen, Hoai Nhu Y Nguyen, EmilieStrady, Quy Tuan Nguyen, MauTrinh-Dang, Vo Van Minh
Nơi đăng: MarinePollutionBulletin; Số: 161;Từ->đến trang: 1-10;Năm: 2020
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Microplastics in shoreline sediments were investigated from Da Nang beach for the first time. Sediment samples at the two depth strata (0–5 cm and 5–10 cm) at eight sites along the entire coast were collected for identifying the characteristics of microplastics, including their concentration, size, shape, color, and nature. The synthetic fiber was the predominant type of microplastics, accounting for 99.2% of the total items. Blue (59.9%) and white (22.9%) were the most common colors of the fibers. Synthetic fibers showed a homogenous distribution at all sampling sites with a mean concentration of 9238 ± 2097 items kg−1 d.w. Meanwhile, the fibers tended to concentrate much more at the surface stratum than the deeper stratum. A large number of synthetic fibers (81.9%) were in the size range of 300–2600 μm, which might pose a threat to marine biota and human health.
ABSTRACT
Microplastics in shoreline sediments were investigated from Da Nang beach for the first time. Sediment samples at the two depth strata (0–5 cm and 5–10 cm) at eight sites along the entire coast were collected for identifying the characteristics of microplastics, including their concentration, size, shape, color, and nature. The synthetic fiber was the predominant type of microplastics, accounting for 99.2% of the total items. Blue (59.9%) and white (22.9%) were the most common colors of the fibers. Synthetic fibers showed a homogenous distribution at all sampling sites with a mean concentration of 9238 ± 2097 items kg−1 d.w. Meanwhile, the fibers tended to concentrate much more at the surface stratum than the deeper stratum. A large number of synthetic fibers (81.9%) were in the size range of 300–2600 μm, which might pose a threat to marine biota and human health.
[ 1-s2.0-s0025326x20308869-main.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn