Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,544,645

 Ảnh hưởng của môi trường nuôi đến sinh trưởng và tích lũy carotenoid trong pha sinh trưởng ở vi tảo Scenedesmus obliquus
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Nguyễn Quỳnh Anh Trần*; TS. Trịnh Đăng Mậu*; PGS.TS. Võ Văn Minh
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: Vol. 18, No. 9, 2020;Từ->đến trang: 52;Năm: 2020
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu này khảo sát ảnh hưởng của nồng độ các chất dinh dưỡng nitơ (N), photpho (P) và muối NaCl đến khả năng sinh trưởng và tích lũy carotenoid của vi tảo Scenedesmus obliquus được phân lập từ các thủy vực nước ngọt tại Đà Nẵng. Kết quả chỉ ra rằng trong môi trường BG11 với nồng độ N 17,82 mgN.L-1 và nồng độ P 1,656 mgP.L-1, S. obliquus sinh trưởng tốt nhất với tốc độ trung bình lần lượt là 0,298 ± 0,03 ngày-1 và 0,23 ± 0,01 ngày-1, đồng thời sự tích lũy carotenoid cũng đạt tốt nhất với hiệu suất trung bình tương ứng đạt 0,80 ± 0,13 % và 0,49 ± 18 % sinh khối khô. Bên cạnh đó, kết quả thí nghiệm cũng chỉ ra rằng NaCl gây ra tác động tiêu cực đến sự phát triển của S. obliquus trong giai đoạn sinh trưởng, nồng độ NaCl rất nhỏ (0,01 - 0,2 M) kìm hãm sự phát triển của vi tảo, và nồng độ NaCl 0,6 M ức chế hoàn toàn sự sinh trưởng của vi tảo.
ABSTRACT
In this study, effects of nutrients concentration, including nitrogen (N) and phosphorus (P), and salinity (NaCl) on the growth and total carotenoids accumulation of the microalgae Tetradesmus obliquus isolated from freshwater bodies in Danang are investigated. The results show that BG11 medium with 17.82 mgN.L-1, 0.736 mgP.L-1 and BG11 medium with 40.66 mgN.L-1, 1.656 mgP.L-1, T. obliquus have demonstrated the greatest growth rates of 0.298 ± 0.03 day-1 and 0.23 ± 0.01 day-1, respectively. Moreover, under these culture conditions, the highest total carotenoids accumulation is also obtained with an average efficiency of 0.80 ± 0.13% and 0.49 ± 18% of dry biomass, respectively. In addition, NaCl is identified to inhibit microalgae growth only at small concentrations from 0.01 to 0.6 M.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn