Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,505,977

 Mối quan hệ giữa thực vật thủy sinh bậc cao sống chìm và chất lượng nước sông Hương - Huế
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoạn Chí Cường, Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Trần Thị Thu Hiệp
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 8 (49);Từ->đến trang: 84-92;Năm: 2011
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn