Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,506,253

 Xây dựng hệ thống tái sinh in-vitro cây cà chua phục cụ chọn giống mới bằng kỹ thuật chuyển gen
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Thính, Võ Văn Minh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & công nghệ, Đại học Đà Nẵng
marriage affairs all wife cheat i want an affair
; Số: SỐ 3(52);Từ->đến trang: 76-83;Năm: 2012
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mục tiêu đề tài nghiên cứu nhằm tìm ra thời gian khử trùng và môi trường dinh dưỡng thích hợp cho sự phát sinh hình thái để nhân nhanh cây cà chua bằng phương pháp in vitro. Kết quả thu được cho thấy khử trùng mẫu hạt bằng 0,1% HgCl2 trong 10 giây cho tỷ lệ nảy mầm cao nhất. Môi trường cơ bản MS có bổ sung 2 mg/l zeatin, 0,1 mg/l IAA và 0,1 mg/l TDZ là thích hợp nhất để tái sinh chồi từ lá mầm cà chua. Cụm chồi cà chua in vitro phát triển tốt nhất trên môi trường cơ bản MS có bổ sung 1,5 mg/l zeatin, còn môi trường MS có bổ sung 1,5 mg/l zeatin và 0,2 mg/l IAA là thích hợp nhất để kéo dài chồi. Sau 30 ngày nuôi cấy, 100% chồi cảm ứng tạo rễ trên môi trường cơ bản MS có bổ sung 0,05 mg/l IBA.
ABSTRACT
The aim of the paper is to present some results of the study on the time of seeds sterilization, appropriate nutrient solutions for the morphogenesis in rapid vegetative propagation of tomato by using in vitro culture. Our results showed that sterilization with 0.1% HgCl2 solution in 10 seconds gave the highest germinated rates. The MS medium supplemented with 2 mg/l zeatin, 0.1 mg/l IAA and 0.1 mg/l TDZ was the most appropriate for shoot regeneration from tomato cotyledon. The in vitro tomato shoot clusters were best developed on MS medium supplemented with 1.5 mg/l zeatin; whereas, the MS medium supplemented with 1.5 mg/l zeatin and 0.2 mg/l IAA was most suitable for shoot elongation. Within 30 days after being cultured, 100% maximum rooting was obtained when shoots were cultured on the MS medium supplemented with 0.05 mg/l IBA.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn