Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,506,289

 Vetiver grass for remedying soil contaminated with lead
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vo Van Minh, Nguyen Van Khanh, Nguyen Thi Gia Thanh, Pham Tai Minh
Nơi đăng: “Environmental Protection for Urban and Industrial Zones to International Integration”; Institute for Environment and Resources, Vietnam National University - Ho Chi Minh city; Số: 1;Từ->đến trang: 14-20;Năm: 2008
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn