Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,544,146

 Earthworm as bioindicators for testing availability of heavy metal (Cd, Pb and Cu) in soil: A case study in Danang city, Viet Nam
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Van Khanh, Le Tien Huu, Tran Duy Vinh, Vo Van Minh, Pham Thi Hong Ha, Ngo Ngoc Dung
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: The 7th Vietnamese - Janpanese Students's Scientific exchange meeting "Shaping and Potentials" Proceding; Số: Kobe University,Sep. 13 2014;Từ->đến trang: 51-52;Năm: 2014
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn