Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,544,003

 Kết quả bước đầu sử dụng chỉ số EHI đánh giá sức khỏe hệ sinh thái khu vực cửa sông thuộc thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Võ Văn Minh*; ThS. Đoạn Chí Cường
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: Số 5(78).2014;Từ->đến trang: 150-155;Năm: 2014
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hệ sinh thái (HST) cửa sông là nơi rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương bởi các tác động của tự nhiên và con người. Đánh giá sức khỏe HST đã được sử dụng như một công cụ quản lý môi trường ở một số quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam, công cụ này còn khá mới mẻ, chưa nghiên cứu và áp dụng. Đánh giá sức khỏe HST có ưu điểm là mang tính chất tích hợp các tác động của các thông số môi trường, xếp loại được tình trạng hệ sinh thái, trực quan hóa,… Kết quả bước đầu áp dụng chỉ số EHI để đánh giá sức khỏe HST tại khu vực cửa sông thuộc thành phố Đà Nẵng cho thấy, khu vực cửa sông Hàn và cửa sông Cu Đê vẫn đang ở tình trạng sức khỏe tốt (loại B), trong khi khu vực cửa sông Phú Lộc đang ở tình trạng xấu (loại D). Kết quả này cũng đã phản ánh khá rõ thực trạng môi trường và HST tại các khu vực kể trên.
ABSTRACT
Estuarine ecosystems are very sensitive areas and vulnerable to the impact of nature and humans. Ecosystem health assessment (EHA) has been used as a tool for environmental management in some countries around the world. However, in Vietnam, EHA has not been studied and applied. EHA has the advantage of integrated assessment on the impact of environmental parameters, through which the manager finds it easy to monitor and classify the ecosystem status. The initial results of applying the EHI index to assess ecosystem health in the estuarine areas in Danang City showed that, the ecosystem health of Han and Cu De estuaries are still in good conditions (ranked B class); whereas, the ecosystem health of Phu Loc estuary is in poor conditions (ranked D class). These results also reflect clearly the status and ecological environment in these estuaries
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn