Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,544,883

 Đánh giá rủi ro sức khỏe của một số kim loại nặng trong rau muống trồng tại thôn Trung Sơn, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoạn Chí Cường*; Võ Văn Minh; Nguyễn Thị Bích Trâm
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 9(82).2014;Từ->đến trang: 43;Năm: 2014
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu này được thực hiện để đánh giá rui ro đối với sức khỏe con người khi sử dụng rau muống được trồng tại thôn Trung Sơn. Chúng tôi đã tiến hành phân tích hàm lượng kim loại nặng trong đất và rau, xác định hệ số vận chuyển (TCs) và chỉ số rủi ro sức khỏe (HRI) đối với Cd, Cr và Pb. Kết quả cho thấy hàm lượng Cd (0.0202mg/kg), Cr (1.1046mg/kg) và Pb (3.38mg/kg) trong đất đều thấp hơn so với quy định của QCVN 03:2008/BTNMT và QCVN 43:2012/BTNMT. Hàm lượng kim loại nặng tích lũy trong rau muống cao hơn trong đất: Cd (0.0396mg/kg), Cr (1.484mg/kg) và Pb (1.656mg/kg) do đó hầu hết TCs >1. Giá trị HRI <1 cho tất cả các kim loại nặng tại tất cả các điểm thu mẫu nên không có rủi ro về sức khỏe khi sử dụng rau muống được trồng tại thôn Trung Sơn. Tuy nhiên vẫn cần hạn chế sử dụng rau muống tại khu vực này để tránh các rủi ro về sức khỏe.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
This current study was conducted to assess the human health risk via consumption of Ipomoea aquatic which is grown at Trungson Village, Hoalien Commune, Hoavang District, Danang City. We analyzed the contents of heavy metals in soil and vegetables and determined transfer coefficient (TCs); health risk index (HRI) of Cd, Cr and Pb. The results showed that the contents of Cd (0.0202mg/kg), Cr (1.1046mg/kg) and Pb (3.38mg/kg) in all samples soil were lower than the QCVN 03:2008/BTNMT and QCVN 43:2012/BTNMT regulations. Heavy metals contents in Ipomoea aquatic were higher than in soil samples: Cd (0.0396mg/kg), Cr (1.484mg/kg) and Pb (1.656mg/kg), so most TCs >1. HRI values less than 1 for all heavy metals in all samples, so there weren’t health risk via consmumption of Ipomoea aquatic collected from Trungson Village. However, it needs to reduce the consumption of vegetables in this area to avoid human health risks.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn