Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,544,155

 Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa*; Võ Văn Minh
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 9(82).2014;Từ->đến trang: 83;Năm: 2014
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sông Cu Đê là một trong 4 con sông chính của thành phố Đà Nẵng vừa là nguồn cung cấp nước vừa là nơi chịu ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên cũng như yếu tố kinh tế - xã hội, trong đó khu vực hạ lưu là khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng và phức tạp nhất. Trong thời gian qua chất lượng nước sông có sự diễn biến phức tạp do nhiều nguyên nhân khác nhau. Bài báo đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Cu Đê khu vực hạ lưu thông qua kết quả điều tra, thu thập số liệu từ năm 2008 đến năm 2012 cũng như phân tích các yếu tố tác động đến chất lượng nước để làm cơ sở cho việc đề xuất giải pháp nhằm ngăn chặn, kiểm soát và bảo vệ chất lượng môi trường nước. Những kết quả này sẽ là nguồn tư liệu tham khảo phục vụ công tác quản lý và quy hoạch phát triển nguồn nước của thành phố trong thời gian đến.
ABSTRACT
Cu De River is one of four major rivers of Da Nang city's water supply has both a place under the influence of natural factors as well as economic factors - social, in that downstream area is areas affected the most serious and complex. In recent years the water quality of the river has complicated due to many different causes.The article assessing changes in river water quality downstream Cu De results collected through surveys from 2008 to 2012 as well as analysis of factors affecting water quality as a basis for propose solutions to prevent, control and protection of water quality. These results will be a source of reference material to serve the management and planning of water resources development within the city.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn