Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,506,106

 Health risk assessment of heavy metals via dietary intake of water-spinach (Ipomoea quatic) planted at Trung Son and Van Duong villages, Hoa Lien commune, Danang city
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vo Van Minh, Doan Chi Cuong, Phan Nhat Truong
Nơi đăng: The 12th annual UNU&GIST Joint progaramme symposium: Issues on Environmental Multi-pollutants; Số: Oct. 27-29 Danang, Vietnam;Từ->đến trang: 112;Năm: 2014
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn