Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,506,157

 Các dạng hóa học và đánh giá rủi ro kim loại chì (Pb) trong trầm tích mặt tại hồ Bàu Tràm, thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoạn Chí Cường*; Võ Văn Minh; Lê Thị Mai Hạnh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
; Số: Số 11(84).2014, Quyển 1;Từ->đến trang: 97;Năm: 2014
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Độc tính và mức độ khả dụng sinh học của kim loại nặng (KLN) trong trầm tích phụ thuộc vào các dạng hóa học của chúng. Khi kim loại tồn tại ở dạng trao đổi hoặc cacbonat thì khả năng đáp ứng sinh học tốt hơn so với kim loại được lưu giữ trong cấu trúc của trầm tích. Trong nghiên cứu này chúng tôi xác định các dạng hóa học của KLN trong trầm tích và đánh giá rủi ro của KLN tới môi trường. Kết quả cho thấy hàm lượng Pb trong trầm tích là 34.78 mg/kg. Trong khi đó, hàm lượng Pb ở dạng trao đổi và dạng liên kết cacbonat là 0.44 mg/kg (chiếm 1.49%). Đánh giá theo RAC cho thấy, rủi ro của Pb trong trầm tích mặt ở hồ Bàu Tràm chỉ ở mức độ thấp (RAC = 0.38 – 3.38) và đánh giá theo SQGs thì mức độ rủi ro của Pb trong trầm tích mặt tại khu vực này ở mức độ vừa phải, chỉ thỉnh thoảng có liên quan đến các ảnh hưởng sinh học bất lợi.
ABSTRACT
The toxicity and bioavailability level of heavy metals in sediments depend on their chemical forms. Heavy metals that exist in the exchangeable form or carbonate form show better biological response capability compared to the metals stored in the structure of sediment. In this study, we determine the chemical forms and assess the risk to the environment caused by heavy metals in sediment. The research results reveal that the content of Pb in sediment is 34.78 mg/kg. Meanwhile, the content of Pb in the exchangeable form and carbonate form is 0.44 mg/kg (1.49%). The RAC-based assessment shows that the risks of Pb in the surface sediments in Bau Tram lake are only at low levels (RAC = 0.38 – 3.38) and the SQGs--based assessment shows that risks of Pb in surface sediments in this area are at moderate levels, which may occasionally be associated with adverse biological effects.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn