Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,117,337

 Dynamic-Stability Improvement of A Multi-Machine Power System Connected with A Large-Scale Offshore Wind Farm Using A Generalized Unified Power Flow Controller (GUPFC)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Thi Ha and Le Thanh Bac
Nơi đăng: Chuyên san Khoa học Tự nhiên-Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên- ISSN 1859-2171; Số: Số 02, Năm 2016;Từ->đến trang: 213-219;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu sử dụng thiết bị điều khiển dòng công suất hợp nhất (GUPFC) để cải thiện ổn định động cho hệ thống nhiều máy phát có kết nối với tổ hợp nguồn năng lượng gió quy mô lớn. Dòng công suất của hệ thống được nghiên cứu, tính toán trong các điều kiện làm việc tĩnh khi có lắp đặt và khi không lắp đặt thiết bị GUPFC. Thông qua phương pháp mô phỏng miền thời gian dựa trên mô hình không tuyến tính với các nhiễu loạn khác nhau trên đường dây truyền tải và khi tốc độ gió thay đổi được thực hiện để khảo sát hiệu quả của thiết bị GUPFC. Từ các kết quả mô phỏng nhận được, so sánh rút ra kết luận việc sử dụng thiết bị GUPFC cho phép cải thiện độ ổn định của hệ thống nhiều máy phát cũng như tổ hợp hệ thống năng lượng gió khi có các nhiễu loạn nguy hiểm xảy ra.
ABSTRACT
This paper studies the dynamic-stability improvement of a two-area four-generator system connected with a large-scale offshore wind farm based on doubly-fed induction generator (DFIG) using a generalized unified power-flow controller (GUPFC). The power flows of the studied system in steady-state conditions with and without GUPFC are calculated. A time-domain method based on nonlinear-model simulations subject to different disturbances on transmission lines and wind speed variations are both performed to examine the effectiveness of the proposed GUPFC. It can be concluded from the comparative simulation results that the proposed GUPFC demonstrates better performances for improving the dynamic stability of the studied multi-machine system as well as a large-scale offshore wind farm based on DFIG subject to various severe disturbances.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn