Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,059,066

[1] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo năm 2003. . Năm: 2003.
[2] Kỷ niệm chương "Có công lao vì sự nghiệp giáo dục" năm 2008. . Năm: 2008.
[3] Bằng khen của Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng năm 2010.. Năm: 2010.
[4] Chiến sĩ Thi đua Cấp Bộ 2010. Số: 6156/QĐ-BGDĐT. Năm: 2010.
[5] Bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng 2013. Số: 6327-QĐ/TU. Năm: 2013.
[6] Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 2014. Số: 7610QD-UBND. Năm: 2014.
[7] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 5358/QĐ-BGDĐT. Năm: 2016.
[8] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 4394/QĐ-BGDĐT. Năm: 2017.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn