Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,059,793

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC THUẬT TOÁN MPPT P&O, INC VÀ FUZZY LOGIC TRONG HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI. Tác giả: PGS.TS. Lê Thành Bắc*; ThS. Nguyễn Bình Nam*; ThS. Nguyễn Văn Tấn. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 26. Năm 2020. (Jun 24 2020 10:39AM)
[2]Bài báo: HẠN CHẾ DÒNG NGẮN MẠCH QUÁ ĐỘ TRONG HỆ THỐNG PHÂN PHỐI THUỘC ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG. Tác giả: PGS.TS. Lê Thành Bắc*; ThS. Nguyễn Văn Tấn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 7(128).2018. Trang: 10. Năm 2018. (Sep 17 2018 2:15PM)
[3]Bài báo: Mitigating Power Loss and Voltage Loss on Ultra-High Voltage Transmission Lines by Using a Controlled Shunt Reactors of Transformer Type (CSRT). Tác giả: Lê Thành Bắc.. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên – Chuyên san Khoa học tự nhiên-kỹ thuật. Số: Tập 159, số 14. Trang: 225-232. Năm 2016. (Jun 5 2018 8:57AM)
[4]Bài báo: Dynamic-Stability Improvement of A Multi-Machine Power System Connected with A Large-Scale Offshore Wind Farm Using A Generalized Unified Power Flow Controller (GUPFC). Tác giả: Nguyen Thi Ha and Le Thanh Bac. Chuyên san Khoa học Tự nhiên-Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên- ISSN 1859-2171. Số: Số 02, Năm 2016. Trang: 213-219. Năm 2016. (Apr 26 2016 4:01PM)
[5]Bài báo: NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH ĐIỆN TỪ CỦA THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HẠN CHẾ DÒNG NGẮN MẠCH KIỂU BIẾN ÁP. Tác giả: PGS.TS. Lê Thành Bắc*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 05(90).2015. Trang: 10. Năm 2015.
(Sep 24 2015 10:04AM)
[6]Bài báo: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ĐẠI SỐ GIA TỬ ĐỂ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG GƯƠNG MẶT TRỜI. Tác giả: Trần Hữu Châu Giang; Lê Thành Bắc*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 01(86).2015. Trang: 35. Năm 2015. (Apr 22 2015 10:22AM)
[7]Bài báo: Xây dựng thuật toán điều khiển trượt - nơron cho hệ thống từ trường đẩy. Tác giả: ThS. Nguyễn Hồ Sĩ Hùng*; PGS.TS. Lê Thành Bắc*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(94).2015. Trang: 35. Năm 2015. (Nov 4 2015 4:30PM)
[8]Bài báo: Sử dụng GUPFC để cải thiện giảm chấn cho hệ nhiều máy. Tác giả: Nguyen Thi Ha; Le Thanh Bac. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(85).2014, Quyển 1. Trang: 15. Năm 2014. (Feb 26 2015 9:44AM)
[9]Bài báo: ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN LOGIC MỜ THIẾT KẾ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU CHO ĐỘNG CƠ Ô TÔ. Tác giả: Lê Thành Bắc-Trần Hưng Thư. Tạp chí Khoa học và Cong nghệ đại học Đà Nẵng. Số: 7(56). Trang: 43-49. Năm 2012. (Oct 2 2012 6:35PM)
[10]Bài báo: ỨNG DỤNG KỸ THUẬT XỬ LÝ ẢNH CẢI TIẾN HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG. Tác giả: Lê Thành Bắc-Phan Đình Trung. Tạp chí Khoa học và Công nghệ đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 56. Trang: 1-6. Năm 2012.
(Oct 3 2012 4:56PM)
[11]Bài báo: Hiệu quả tác động của thiết bị tự động hạn chế dòng điện ngắn mạch. Tác giả: Lê Thành Bắc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 37. Năm 2010. (Feb 15 2011 10:57AM)
[12]Bài báo: Quan hệ điện từ trong kháng bù ngang có điều khiển kiểu máy biến áp. Tác giả: Lê Thành Bắc
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 37. Năm 2010. (Feb 15 2011 10:58AM)
[13]Bài báo: Bộ điều khiển của kháng bù ngang kiểu biến áp. Tác giả: Lê Thành Bắc, Đỗ Văn Cần
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 37. Năm 2010.
(Feb 15 2011 10:56AM)
[14]Bài báo: Hiệu quả kinh tế-kỹ thuật khi sử dụng kháng bù ngang có điều khiển trên đường dây truyền tải dài. Tác giả: Lê Thành Bắc
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 33. Trang: 1-10. Năm 2009.
(Feb 15 2011 10:52AM)
[15]Bài báo: Reducing Overvoltage on the Transmission Line by Fast Acting Controlled Shunt Reactors. Tác giả: Le Thanh Bac
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Journal of Science and Technique" -Military Technical Academy. Số: 129, III. Trang: 50-57. Năm 2009. (Feb 15 2011 11:00AM)
[16]Bài báo: Blackouts - Main Causes and the Best Ways for Their Prevention. Tác giả: Le Thanh Bac. Journal of Science and Technique" -Military Technical Academy
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 129, III. Trang: 127-133. Năm 2009.
(Feb 15 2011 11:02AM)
[17]Bài báo: Nghiên cứu đặc tính từ trường của các máy biến áp công suất lớn. Tác giả: Lê Thành Bắc, Lê Kim Hùng, Г.Н. Александров. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 24. Trang: 1-8. Năm 2008. (Feb 15 2011 10:43AM)
[18]Bài báo: Thiết bị tự động hạn chế dòng ngắn mạch kiểu máy biến áp. Tác giả: Lê Thành Bắc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 26. Trang: 10-16. Năm 2008.
(Feb 15 2011 10:45AM)
[19]Bài báo: Phương pháp mới để giảm tổn thất điện áp và tổn thất công suất trên đường dây truyền tải. Tác giả: Lê Thành Bắc. Tạp chí Khoa học & Kỹ thuật” -Học viện Kỹ thuật Quân sự. Số: 124, III. Trang: 32-39. Năm 2008. (Feb 15 2011 10:48AM)
[20]Bài báo: Ứng dụng kháng điều khiển để điều chỉnh điện áp hệ thống truyền tải 500 kV. Tác giả: Lê Thành Bắc
marriage affairs open i want an affair
. Khoa học và Công nghệ Điện lực
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 2. Năm 2006.
(Feb 15 2011 10:39AM)
[21]Bài báo: Phương pháp mới giảm tổn thất trong máy biến áp và nâng cao chất lượng của kháng điều khiển. Tác giả: Lê Thành Bắc- Александров Г.Н.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3(15)-4(16). Năm 2006. (Feb 15 2011 10:41AM)
[22]Bài báo: Khảo sát các thông số động cơ không đồng bộ làm việc với biến tần. Tác giả: Trần Văn Chính -Lê Thành Bắc 
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: Khoa học và Công nghệ (sáu trường kỹ thuật). Năm 2003.
(Feb 15 2011 10:36AM)
[23]Bài báo: Khảo sát các quá trình nhiệt trong cuộn dây máy biến áp bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Tác giả: Trần Văn Chính -Lê Thành Bắc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 1. Năm 2003.
(Feb 15 2011 10:38AM)
[24]Bài báo: Ứng dụng điều khiển mờ trong hệ truyền động điện một chiều điều khiển vị trí. Tác giả: Lê Thành Bắc -Nguyễn Anh Duy  
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 8. Năm 2001.
(Feb 15 2011 10:34AM)
[25]Tham luận: Một phương pháp giảm tổn thất động cơ không đồng bộ trong hệ điều khiển có sử dụng biến tần. Tác giả: Bùi Đình Tiếu-Lê Thành Bắc . Hội nghị khoa học 45 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội. Năm 2001. (Feb 15 2011 10:54AM)
[26]Bài báo: Mô hình toán và một phương pháp giải bài toán quá trình quá độ động cơ không đồng bộ bằng chương trình PASCAL. Tác giả: Lê Thành Bắc-Bùi Tấn Lợi. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 8. Năm 2001. (Feb 15 2011 10:32AM)
[27]Bài báo: Đánh giá chất lượng hệ điều khiển số vị trí sử dụng Thyristor-Động cơ điện một chiều. Tác giả: Lê Thành Bắc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 7. Năm 2000.
(Feb 15 2011 10:28AM)
[28]Bài báo: Lập trình điều khiển mờ PID. Tác giả: Nguyễn Mạnh Hà -Lê Thành Bắc 
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 7. Năm 2000. (Feb 15 2011 10:30AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Increasing the Robustness of Magnetic Levition System by Using PID-Sliding Mode Control. Authors: Nguyen Ho Si Hung; Lê Thành Bắc; Nguyen Huu Hieu.. Journal of Automatic and Control Engineering (JOACE), Volume 4, No 6, December 2016. No: Volume 4, No 6, December 2016. Pages: 389-394. Year 2016. (Jun 5 2018 8:51AM)
[2]Article: Эффективность применения управляемых реакторов для уменьшения потерь мощности в дальних линиях электропередачи. Authors: Г.Н. Александров, Ле Тхань Бак. Журнал РАН (РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУКА)- “Электричество”
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. No: 3. Pages: 8–15. Year 2007.
(Feb 15 2011 8:17PM)
[3]Article: Оценка эффективности стабилизации напряжения и уменьшения потерь мощности  при применении УШРТ в системе электропередачи 500 кВ Вьетнама. Authors: Г.Н. Александров, Ле Тхань Бак. Научно–технические ведомости СПбПТУ. No: 6-том 1. Pages: 45–54. Year 2007. (Feb 15 2011 8:19PM)
[4]Presentations: Об эффективности применения УШРТ для уменьшения потери мощности на линиях электропередачи. Authors: Ле Тхань Бак, Дуань Лиюн, Цзин Хайин, Лам Тхань Хоанг, Г. Н. Александров. // XXXV Неделя науки СПбПТУ;
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Year 2006.
(Feb 15 2011 8:22PM)
[5]Article: Система электропередачи 500 кВ Вьетнама- опыт эксплуатации и предлагаемое решение проблемы регулирования напряжения. Authors: Г.Н. Александров, Ле Тхань Бак. Научно–технические ведомости СПбПТУ. No: 2. Pages: 63– 72. Year 2006. (Feb 15 2011 8:10PM)
[6]Article: Эффективность применения управляемых реакторов: стабилизация напряжения дальних линий электропередачи. Authors: Г.Н. Александров, Ле Тхань Бак
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Журнал РАН (РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУКА)- “Электричество”. No: 12. Pages: 2–9. Year 2006. (Feb 15 2011 8:14PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn