Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,103,181

 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC THUẬT TOÁN MPPT P&O, INC VÀ FUZZY LOGIC TRONG HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Lê Thành Bắc*; ThS. Nguyễn Bình Nam*; ThS. Nguyễn Văn Tấn
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: Vol. 18, No. 5.1, 2020;Từ->đến trang: 26;Năm: 2020
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Các phương pháp dò tìm điểm công suất cực đại (Maximum Power Point Tracking - MPPT) được sử dụng trong các hệ thống pin năng lượng mặt trời (Photovoltaic - PV) để tối đa hóa công suất đầu ra của hệ thống PV khi điều kiện bức xạ mặt trời và nhiệt độ thay đổi. Các phương pháp MPPT có thể được phân thành hai loại: nhóm các phương pháp thông thường, như phương pháp Nhiễu loạn và Quan sát (Perturbation and Observation - P&O), phương pháp Điện dẫn tăng dần (Incremental Conductance - INC) và nhóm phương pháp nâng cao, như phương pháp MPPT dựa trên logic mờ (Fuzzy Logic - FL). Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng các phương pháp MPPT để phân tích, mô phỏng và đánh giá một hệ thống cung cấp điện PV trong các điều kiện môi trường khác nhau. Các kết quả mô phỏng bằng MATLAB/Simulink nhận được, cho thấy hiệu suất tĩnh và động của bộ điều khiển MPPT Fuzzy tốt hơn nhiều so với các phương pháp thông thường.
ABSTRACT
Maximum power point tracking (MPPT) techniques are widely used in most photovoltaic (PV) systems to optimize the PV system’s output power which depends on ambient conditions, i.e. solar radiance and PV arrays’ temperature. In general, MPPT techniques can be classified into two categories: conventional algorithms, such as Perturbation and Observation (P&O) algorithm and Incremental Conductance (INC) algorithm, and artificial intelligence algorithms, such as Fuzzy Logic (FL). In this paper, a survey of these algorithms is conducted in order to analyze, compare and evaluate their performances when they are integrated in a PV power system under dynamic changed conditions. The simulation results, obtained by MATLAB/SIMULINK, have pointed out that the dynamic performances of MPPT based FL control are much better than those of P&O and INC algorithms.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn