Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ứng dụng điều khiển mờ trong hệ điều khiển số vị trí, Đề tài cấp ĐHĐN, 2000.
Chủ nhiệm:  Lê Thành Bắc
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  Nguyễn Anh Duy
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Số: DHĐN2000 ; Năm hoàn thành: 2000; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn