Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Điều khiển trượt sử dụng mạng Neuron xuyên tâm cho Hệ thống Từ trường đẩy
Chủ nhiệm:  Nguyễn Hồ Sĩ Hùng; Thành viên:  Lê Thành Bắc, Nguyễn Hữu Hiếu, Trần Hữu Châu Giang
Số: Đ2015-02-122 ; Năm hoàn thành: 2016; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn