Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,015,925

 Đổi mới quản lý hoạt động khoa học công nghệ theo hướng kiểm định chất lượng giáo dục trường cao đẳng.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Như Tiến - Đoàn Chí Thiện - Dương Ngọc Thọ
Nơi đăng: Tập san Hội thảo Tập huấn Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: tháng 12/2007;Từ->đến trang: 72 - 78;Năm: 2007
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Định hướng chiến lược phát triển khoa học công nghệ đã chỉ rõ "Đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý khoa học và công nghệ, tạo bước chuyển biến căn bản trong quản lý khoa học và công nghệ theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế, nhằm nâng cao rõ rệt chất lượng, hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ, tăng cường và sử dụng có hiệu quả tiềm lực khoa học và công nghệ"; Ngày 01/11/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT kèm theo bản Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục
trường cao đẳng. Vì vây, xây dựng các tiêu chí để đánh giá chất lượng của công tác quản lý khoa học công nghệ là một nhu cầu bức thiết, nhằm góp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực hiện nay.
ABSTRACT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn