Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Một số quan niệm về nhà nước trong lịch sử và vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay. Tác giả: Đoàn Chí Thiện. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 11(60)/2012. Trang: từ 110 đến 115. Năm 2012. (Dec 21 2012 11:17AM)
[2]Bài báo: Tăng cường công tác giáo dục phòng ngừa vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ. Tác giả: Đoàn Chí Thiện - Lê Vũ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 11(60)/2012. Trang: từ 149 đến 155. Năm 2012. (Dec 21 2012 11:27AM)
[3]Bài báo: Sự gắn kết giữa phạm trù văn hoá và văn minh là thể hiện tính chuẩn mực trong quá trình đô thị hoá của xu thế ngày nay. . Tác giả: Đoàn Chí Thiện. Trường Cao đẳng Công nghệ. Số: Tập san Khoa học và Công nghệ trưòng Cao đẳng Công. Trang: 96-99. Năm 2011. (Feb 16 2011 2:09PM)
[4]Bài báo: Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị cho học sinh, sinh viên là một nhu cầu tất yếu khách quan trong giai đoạn hiện nay. Tác giả: Đoàn Chí Thiện. Tập san Khoa học Công nghệ Trường Cao đẳng Công nghệ
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: Tháng 5/2011. Trang: 32-36. Năm 2011.
(Feb 16 2011 2:24PM)
[5]Bài báo: Ý nghĩa & lựa chọn kỹ năng mềm phù hợp với sinh viên bậc giáo dục đại học là một yếu tố cần thiết trong kết cấu chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ hiện nay. Tác giả: Đoàn Chí Thiện. Tập san Khoa học Công nghệ Trường Cao đẳng Công nghệ
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 6/2011. Trang: 11-15. Năm 2011.
(Jun 15 2011 2:58PM)
[6]Bài báo: Kết hợp lồng ghép giữa phương pháp giảng dạy với phương pháp kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao tính tự học của sinh viên. Tác giả: Đoàn Chí Thiện. Kỷ yếu Hội nghị khoa học 5 năm thực hiện công tác đào tạo theo hệ thống học chế tín chỉ Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin. Số: 12/2011. Trang: 65-68. Năm 2011. (Dec 14 2011 8:02AM)
[7]Bài báo: Xây dựng các thiết chế văn hoá mang yếu tố văn minh một tiêu chí đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay. . Tác giả: Đoàn Chí Thiện. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 1(36). Trang: 90-96. Năm 2010.
(Feb 16 2011 2:04PM)
[8]Bài báo: Xây dựng đồng bộ và hoàn thiện các mặt hoạt động đáp ứng nhu cầu phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ trong giai đoạn hiện nay. Tác giả: Đoàn Chí Thiện. Tập san Hội nghị Khoa học Trường Cao đẳng Công nghệ. Số: Tháng 11/2009. Trang: 29 - 30. Năm 2009. (Feb 16 2011 1:55PM)
[9]Bài báo: Tăng cường cơ sở vật chất - Trang thiết bị một yếu tố then chốt góp phần thành công phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ trong giai đoạn hiện nay. Tác giả: Đoàn Chí Thiện. (Tập san Hội nghị Khoa học Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin. Số: 2009. Trang: 71-72. Năm 2009. (Feb 16 2011 1:58PM)
[10]Bài báo: Bàn về một số tiêu chí năng lực cần thiết của người cán bộ quản lý trong giai đoạn hiện nay. Tác giả: Đoàn Chí Thiện. Tạp san Khoa học và Công nghệ Trưòng Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Tháng 11/2007. Trang: 57-63. Năm 2007. (Feb 16 2011 11:24AM)
[11]Bài báo: Đổi mới quản lý hoạt động khoa học công nghệ theo hướng kiểm định chất lượng giáo dục trường cao đẳng. Tác giả: Võ Như Tiến - Đoàn Chí Thiện - Dương Ngọc Thọ. Tập san Hội thảo Tập huấn Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: tháng 12/2007. Trang: 72 - 78. Năm 2007.
(Feb 16 2011 11:29AM)
[12]Bài báo: Vài nét suy nghĩ về công tác quản lý HSSV trong giai đoạn hiện nay. Tác giả: Đoàn Chí Thiện. Tập san Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 05/2001. Trang: 25 - 27. Năm 2001.
(Feb 16 2011 11:19AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn