Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,032,207

[1] Bằng khen của Tỉnh Đoàn Quảng Nam Đà Nẵng . Số: 46/QĐKT . Năm: 1983.
[2] Bằng khen của Tỉnh Đoàn Quảng Nam Đà Nẵng . Số: 09/QĐKT . Năm: 1984.
[3] Bằng khen BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh . Số: 01/QĐKT . Năm: 1985.
[4] Bằng khen của Tỉnh Đoàn Quảng Nam Đà Nẵng . Số: 12/QĐKT . Năm: 1986.
[5] Bằng khen của Tỉnh Đoàn Quảng Nam Đà Nẵng . Số: 25/QĐKT . Năm: 1987.
[6] Bằng khen BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh . Số: 111/QĐKT . Năm: 1987.
[7] Bằng khen của Tỉnh Đoàn Quảng Nam Đà Nẵng . Số: 32/QĐKT. Năm: 1989.
[8] Bằng khen BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh . Số: 240/QĐKT . Năm: 1990.
[9] Bằng khen BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh . Số: 317/QĐKT . Năm: 1991.
[10] Bằng khen của Tỉnh Đoàn Quảng Nam Đà Nẵng . Số: 46/QĐKT. Năm: 1991.
[11] Bằng khen của Tỉnh Đoàn Quảng Nam Đà Nẵng . Số: 57/QĐKT. Năm: 1992.
[12] Bằng khen của Tỉnh Đoàn Quảng Nam Đà Nẵng . Số: 18/QĐKT. Năm: 1993.
[13] Huy chương Danh dự Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Số: 234/QĐKT/TWĐTN. Năm: 1994.
[14] Huy Chương Vì thế hệ trẻ . Số: 546/QĐKT/TWĐTN. Năm: 1996.
[15] Bằng khen BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Số: 538/QĐKT. Năm: 1997.
[16] Bằng khen BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Số: 215/NQKT. Năm: 1999.
[17] Bằng khen BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh . Số: 075/QĐKT . Năm: 2000.
[18] Bằng khen của Thành đoàn Thành phố Đà Nẵng . Số: 01/NQKT. Năm: 2001.
[19] Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng . Số: 1668/KT. Năm: 2002.
[20] Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 111102. Năm: 2002.
[21] Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo . Số: 6928/QĐKT. Năm: 2005.
[22] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo . Số: 7219/QĐ-BGDĐT. Năm: 2007.
[23] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 2030/QĐKT. Năm: 2008.
[24] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 3236/QĐKT. Năm: 2009.
[25] Giấy khen của Đảng uỷ Đại học Đà Nẵng. Số: 76/QĐDU. Năm: 2010.
[26] Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 5122/QĐKT. Năm: 2010.
[27] Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 6065/QĐ-KT. Năm: 2011.
[28] Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 6520/QĐ-KT. Năm: 2012.
[29] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 7338/QĐ-KT. Năm: 2012.
[30] Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng. Số: 9300/QĐ-UBND. Năm: 2012.
[31] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 4682/QD-DHDN. Năm: 2013.
[32] Chiến sĩ thi đua cấp bộ. Số: 750/QD-BGDDT. Năm: 2013.
[33] Bằng khen của Thành uỷ Đà Nẵng. Số: 6327/QD-TU. Năm: 2013.
[34] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 4754/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2014.
[35] Đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015. Số: 4040/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2015.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn