Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,030,824

[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng quy trình, quy định mô tả công việc hành chính nhà nước theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000-2000 tại trường Cao đẳng Công nghệ, ĐHĐN, năm 2011.. Chủ nhiệm: ThS.Đoàn Chí Thiện. Thành viên: . Mã số: T2011-06-14. Năm: 2011. (Dec 14 2011 7:50AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng phần mềm Quản lý thông tin công tác HSSV trường Cao đẳng Công nghệ, Đề tài cấp cơ sở - năm 2010. Chủ nhiệm: Đoàn Chí Thiện. Thành viên: . Mã số: T2010-06-28. Năm: 2010. (Feb 16 2011 11:11AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Biện pháp Quản lý thực hiện nếp sống văn hoá – văn minh đô thị cho HSSV Đại học Đà Nẵng, Đề tài cấp Bộ - năm 2008-2009. Chủ nhiệm: Đoàn Chí Thiện. Thành viên: . Mã số: T2006-06-05. Năm: 2009. (Feb 16 2011 11:07AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và đề xuất biện pháp phối hợp các lực lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội trong HSSV, Đề tài cấp cơ sở - năm 2007. Chủ nhiệm: Đoàn Chí Thiện. Thành viên: . Mã số: T2007-06-39. Năm: 2007. (Feb 16 2011 10:58AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và đề xuất biện pháp thực hiện nếp sống văn hoá – văn minh đô thị cho HSSV trường Cao đẳng Công nghệ, Đề tài cấp cơ sở - năm 2006. Chủ nhiệm: Đoàn Chí Thiện. Thành viên: . Mã số: T2006-06-05. Năm: 2006. (Feb 16 2011 10:55AM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng phần mềm quản lý thư viện, Đề tài cấp ĐHĐN, 2002. (Đã đưa vào ứng dụng tại trường Cao đẳng Công nghệ).. Chủ nhiệm: Đoàn Chí Thiện. Thành viên: . Mã số: 111102/2002. Năm: 2002. (Dec 31 2010 2:06PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn