Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,088,928

 Xây dựng đồng bộ và hoàn thiện các mặt hoạt động đáp ứng nhu cầu phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ trong giai đoạn hiện nay.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoàn Chí Thiện
Nơi đăng: Tập san Hội nghị Khoa học Trường Cao đẳng Công nghệ
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: Tháng 11/2009;Từ->đến trang: 29 - 30;Năm: 2009
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong những năm qua cùng với xu thế hội nhập kinh tế thế giới mang tính toàn cầu, Sự nghiệp giáo dục của nước ta cũng không nằm ngoài của quá trình hội nhập ấy. Nắm bắt thời cơ và vận hội mới, là một trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng, trường Cao đẳng Công nghệ đã đi đầu trong việc chuyển đổi phương thức đào tạo từ học chế niên chế sang đào tạo theo học chế tín chỉ, thực hiện mục tiêu lấy người học làm đối tượng trung tâm, bằng phương thức mềm hóa quá trình đào tạo thông qua mô hình “chọn Lớp, chọn Thầy, chọn Môn học” .
ABSTRACT

In the past years, Vietnamese education has taken an active part in Vietnam's integration into the world economy. In the context of new opportunities, Danang College of Technology, the University of Danang has pioneered in tranforming education based on the academic year to the credit-based system, opting for the learner-centered approach by means of students' choice of Teacher, Class and Subject.

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn