Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,088,611

 Xây dựng các thiết chế văn hoá mang yếu tố văn minh một tiêu chí đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoàn Chí Thiện
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 1(36);Từ->đến trang: 90-96;Năm: 2010
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong quá trình phát triển của xã hội loài người, mỗi thời đại, mỗi xã hội đều hình thành nên một lối sống, một nếp sống văn hoá phù hợp với nó. Lối sống, nếp sống, văn hoá, văn minh ...vừa là một biểu hiện trình độ phát triển, đặc điểm của xã hội, vừa là yếu tố để tạo thành, tạo nên đời sống xã hội, là bộ mặt văn hóa, đạo đức sinh động cho mỗi thời kỳ phát triển của xã hội. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, phát triển nhân tài đáp ứng cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và toàn cầu hoá như hiện nay, thì sự phát triển các thiết chế văn hoá mang yếu tố văn minh là cơ sở để góp phần đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng; đồng thời cũng là một trong những yếu tố mang tính tất yếu khách quan trong xu thế của thế giới ngày nay.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
In the course of human society development, each epoch and each society creates its own compatible lifestyle and cultural life. The lifestyle and cultural and civilized life are not only the manifestations of social development and its specific charatersistics but also the factors social life formation. They alo reflect the vivid expressions of culture and ethics which are characterizing by each stage of social development. With the enhancement of the people’s intellectual life, the training of manpower and the forstering of talented people in the current context of industrialization, human resources and the forstering of talented people in the context of industrialization, modernization and globalization the development of cultural institutions with civilization factors can serve as a tool to assess and evaluate educational quality in general and higher education in particular. Simulataneously, it has become one of the inevitable and objective factor in the global tendencies of the time.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn