Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,087,084

 Sự gắn kết giữa phạm trù văn hoá và văn minh là thể hiện tính chuẩn mực trong quá trình đô thị hoá của xu thế ngày nay.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoàn Chí Thiện
Nơi đăng: Trường Cao đẳng Công nghệ; Số: Tập san Khoa học và Công nghệ trưòng Cao đẳng Công;Từ->đến trang: 96-99;Năm: 2011
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Văn hoá và văn minh là những thuật ngữ xuất hiện khá lâu trong ngôn ngữ nhân loại, đó là những khái niệm phức hợp và khó xác định. Song ngày nay khi nói đến văn hoá người ta thường đề cập đến khái niệm văn minh, bởi vì: khái niệm văn hoá hướng tới giá trị xã hội và giá trị truyền thống nói lên mặt tinh thần của xã hội, còn văn minh luôn đánh dấu trình độ phát triển của con người và tiến bộ xã hội, nhất là mặt vật chất.. Với sự phát triển của công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với quá trình đô thị hoá nhanh chóng như hiện nay, thì sự gắn kết giữa phạm trù văn hoá và văn minh là thể hiện tính chuẩn mực về nếp sống hiện đại của con người, đồng thời là nhu cầu tất yếu và mang tính khách quan trong xu thế của thế giới ngày nay.
ABSTRACT

Culture and civilization are the two terms which have long appeared in the history of human languages and have been hard-defined and complicated. Nowadays, the term "culture" is usually associated with "civilization" because culture refers to social and traditional values which are included in the spiritual aspect of social life whereas civilization refers to human standard advances and social progress in the material aspect. As our national industrialization and modernization are taking place accompanied by rapid urbanization, the combination of culture and civilization represents the standardized modern lifestyle and an essential and objective need in the current world context.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn