Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,088,982

 Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị cho học sinh, sinh viên là một nhu cầu tất yếu khách quan trong giai đoạn hiện nay.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoàn Chí Thiện
Nơi đăng: Tập san Khoa học Công nghệ Trường Cao đẳng Công nghệ
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Số: Tháng 5/2011;Từ->đến trang: 32-36;Năm: 2011
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong quá trình phát triển của xã hội loài người, mỗi thời đại, mỗi xã hội đều hình thành nên một lối sống, một nếp sống văn hoá phù hợp với nó. Lối sống, nếp sống văn hoá ...vừa là một biểu hiện trình độ phát triển, đặc điểm của xã hội, vừa là yếu tố để tạo thành, tạo nên đời sống xã hội, là bộ mặt văn hóa, đạo đức sinh động cho mỗi thời kỳ phát triển của xã hội [3]. Với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với quá trình diễn ra đô thị hoá nhanh chóng như hiện nay, thì sự thay đổi nhận thức thói quen “tiểu nông” của đại bộ phận dân cư, học sinh, sinh viên từ nông thôn lên thành thị chưa thể một sớm một chiều có thể bỏ đi được, trong khi đó quá trình phát triển của khoa học công nghệ, điều kiện vật chất luôn biến đổi từng ngày. Vì vậy, xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị (NSVH-VMĐT) cho học sinh, sinh viên là một nhu cầu tất yếu và mang tính khách quan trong giai đoạn hiện nay.
ABSTRACT
In the course of human society development, each epoch and each society creates its own compatible lifestyle and cultural life. The lifestyle and cultural life are not only the representation of social characters and development level but also the factors to formulate social life and the vivid expressions of culture and ethics in each stage of social development [3]. As our national industrialization and modernization are taking place accompanied by rapid urbanization, a conceptual change of the “scattered farming thinking” habit among the population shift including students from rural areas to cities still has a long way to go whereas the development of science, technology and material conditions is undergoing changes every day. That is why developing urban culture and civilization among students is an essential and objective need in the present context.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn