Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,017,737

 Kết hợp lồng ghép giữa phương pháp giảng dạy với phương pháp kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao tính tự học của sinh viên.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoàn Chí Thiện
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị khoa học 5 năm thực hiện công tác đào tạo theo hệ thống học chế tín chỉ Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin.; Số: 12/2011;Từ->đến trang: 65-68;Năm: 2011
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo nhằm kết hợp lồng ghép giữa phương pháp dạy học và phương pháp kiểm tra đánh giá là giải pháp mang tính hữu hiệu trong việc nâng cao tính tự học của sinh viên. Đồng thời góp phần hình thành tri thức, rèn luyện kỹ năng, kinh nghiệm và phát triển thái độ tích cực của sinh viên đối với đời sống, chiếm lĩnh các giá trị xã hội, phù hợp với phương thức đào tạo tín chỉ trong giai đoạn hiện nay.
ABSTRACT
The paper is intended to investigate an integration of the teaching methodology and testing methods for the purpose of enhancing students' learning autonomy. This integration contributes to developing students' knowledge, improving their skills and experience, and constructing their positive attitude towards life so as to acquire social values in accordance with the current credit-based training model.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn