Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,027,187

 Một số quan niệm về nhà nước trong lịch sử và vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoàn Chí Thiện
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 11(60)/2012;Từ->đến trang: từ 110 đến 115;Năm: 2012
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hệ thống hóa các hình thức nhà nước và quan điểm về xây dựng nhà nước theo góc nhìn, hệ quy chiếu và tính chất lịch sử trong mỗi thời đại khác nhau là một việc làm cần thiết; nhằm nhận thức, rút ra và kế thừa những ý tưởng, những bài học, những thành tựu và hạn chế của các học giả. Trên cơ sở đó, hướng đến xây dựng một nhà nước dân chủ, văn minh phù hợp với đặc điểm tình hình của mỗi dân tộc, mỗi đất nước, đây là một nhu cầu cấp bách và cần thiết hơn bao giờ hết. Đặc biệt, khi mà mệnh đề về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân đang được đặt ra cả trong lý luận và thực tiễn đối với Nhà nước ta (Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam) là một yêu cầu mang tính tất yếu lịch sử và là sứ mệnh của cả các nhà chính trị, lẫn các nhà khoa học trong giai đoạn hiện nay. Từ khóa: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Hệ thống hóa; dân chủ; văn minh; hình thành.
ABSTRACT
The paper aims to systemize different forms of State and concepts of building the State in different conceptual and historical perspectives, which is necessary to enhance, draw and inherit ideas, lessons as well as advantages and disadvantages from scholars' works. Accordingly, suggestions are oriented towards the building of a democratic and civilized State corresponding to national characteristics, which has become an urgent need. The proposition of a socialist law-governed State of, by and for the people is theoretically and practically posed to our State (the State of the socialist republic of Vietnam) and this is currently a requirement of historical inevitability and the mission of politicians and scientists. Key words: a socialist law-governed State; systemize; democratic; civilized State; emergence.
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn