Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,026,990

 Tăng cường công tác giáo dục phòng ngừa vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoàn Chí Thiện - Lê Vũ
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 11(60)/2012;Từ->đến trang: từ 149 đến 155;Năm: 2012
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Công tác quản lý học sinh, sinh viên là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của nhà trường. Một trong những nội dung quan trọng đó là công tác giáo dục phòng ngừa vi phạm pháp luật trong học sinh, vinh viên. Bài báo trình bày các phân tích, đánh giá, đưa ra những hình thái tổ chức hoạt động giáo dục, áp dụng các phương pháp khoa học trong công tác giáo dục phòng ngừa vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên. Bài báo đưa ra hai hình thái là giáo dục thông qua các con đường: hoạt động dạy học, lao động, tập thể và giáo dục thông qua các phương pháp khoa học: hành chính - tổ chức, kinh tế, tâm lý - xã hội. Kết hợp cả hai hình thái giáo dục này góp phần giáo dục phòng ngừa vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên cũng như thực hiện tốt chức năng của quản lý của nhà trường. Từ khóa: quản lý học sinh, sinh viên; giáo dục, đào tạo; phòng ngừa; vi phạm pháp luật; hình thái tổ chức.
ABSTRACT
Student management is one of the important missions in the course of carrying out the educational duties of the college. One of those important tasks is the preventive education against law violation by the students. This article presents the analysis, evaluation and organizational structure of the educational activities, applying scientific methods to prevent the students from violating the laws. The article also presents two organizational structures which are education through teaching activities, working in teams and education through scientific methods such like administration - organization, economic, psychological - social. Combining those organizational structures will take part in the preventive education against law violation for the students as well as the implementation of the management functions of the college. Key words: Student management ; the educational; the preventive education against; law violation; organizational structures.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn