Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,162,985

 Biện pháp Quản lý thực hiện nếp sống văn hoá – văn minh đô thị cho HSSV Đại học Đà Nẵng, Đề tài cấp Bộ - năm 2008-2009
Chủ nhiệm:  Đoàn Chí Thiện
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Thành viên:  
marriage affairs open i want an affair
Số: T2006-06-05 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Giáo dục
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn