Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,162,952

 Xây dựng phần mềm quản lý thư viện, Đề tài cấp ĐHĐN, 2002. (Đã đưa vào ứng dụng tại trường Cao đẳng Công nghệ).
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
Chủ nhiệm:  Đoàn Chí Thiện; Thành viên:  
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Số: 111102/2002 ; Năm hoàn thành: 2002; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn