Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,117,397

 Research on the stability by seepage effect through the Ta Trach dam in Thua Thien Hue province
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Truong-Linh Chau , Thanh-Quang Nguyen
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Int. Proc. The Safety of small dams and dikes
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: ISBN 978-604-82-1322-0;Từ->đến trang: pp.57-62 (temp);Năm: 2014
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
The Ta Trach dam plays an important role in economic and society. This work controls periodic minimum flood, reduce the effects of the major flood for the Huong river system, and supplies water resource for water supply, agriculture and industry. However, the instability leads to trouble dam break, endangering people living in the downstream of Huong’s river. Thus, the study of service life on the stability problem of earth dam considering to seepage is essential. The paper analyzes the influence of seepage through the dam to changes in dam stability, dam stress – deformation during operation period until the time of the destruction process. The smallest determined service life is 23 years, and the largest service life is 114 years, depending on the state of destruction. Some solutions to improve waterproofing, stability, and improve the service life of the dam were proposed. Keywords: Ta Trach dam, seepage, stability, earth dam, stress – deformation, service life.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn