Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,211,236

[1] Hướng dẫn sinh viên đạt thành tích quốc gia về đồ án tốt nghiệp xuất sắc (Ba - LOA THÀNH). Năm: 2005.
[2] Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng. Năm: 2005-2006.
[3] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2005-2006.
[4] Hướng dẫn sinh viên đạt thành tích quốc gia về đồ án tốt nghiệp xuất sắc (Nhì - VIFOTECH). Năm: 2006.
[5] Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Số: 65/QĐ/TVĐU. Năm: 2010-2011.
[6] Hướng dẫn sinh viên đạt thành tích quốc gia về đồ án tốt nghiệp xuất sắc (Nhì - LOA THÀNH). Năm: 2011.
[7] Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Số: 100/QĐ/TVĐU. Năm: 2011-2012.
[8] Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Số: 113/QĐ/TVĐU. Năm: 2012-2013.
[9] Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền 2011-2013. Số: 641-QĐ/ĐU. Năm: 2013.
[10] Hướng dẫn sinh viên đạt thành tích quốc gia về đồ án tốt nghiệp xuất sắc (HĐ hướng P.Triển bền vững - LOA THÀNH). Số: 16/HDD1/GTLT. Năm: 2013.
[11] Đạt kết quả xuất sắc lớp bồi dưỡng kiến thức Nhà Nước, chương trình giảng viên chính ĐHĐN. Số: 1967/HVHC-KT. Năm: 2013.
[12] Giải thưởng "Hoạt động Khoa học và công nghệ xuất sắc 2012-2013". Số: 287/QĐKT-KH,SĐH&HTQT. Năm: 2013.
[13] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2012-2013. Số: 4682/QĐ-KT/ĐHĐN. Năm: 2013.
[14] Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Số: 134/QĐ/TVĐU. Năm: 2014.
[15] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2013-2014. Số: 4754/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2014.
[16] Có thành tích xuất sắc trong xây dựng tổ chức và hoạt động hội năm 2014; Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường Việt Nam. Số: 08/KT. Năm: 2014.
[17] Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2014-2015. Số: 09/QĐ/TVĐU. Năm: 2015.
[18] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 5540/QĐ-BGDĐT. Năm: 2015.
[19] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2014-2015. Số: 4363/QĐ-KT/ĐHĐN. Năm: 2015.
[20] Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2011-2015. Số: 128-QĐ/BTV. Năm: 2015.
[21] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2016-2017. Số: 2726/QĐ-KT, ngày 22/8/2017. Năm: 2017.
[22] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2017-2018. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN, ngày 07/9/2018. Năm: 2018.
[23] Có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội KHKT nhiệm kỳ 2013-2018. Số: 161/QĐ-HCĐVN, ngày 11/9/2018. Năm: 2018.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn