Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tính toán gia cường mái dốc nền đào bằng hệ neo mềm ứng suất trước chống sụt trượt – đá rơi cho tuyến đường Hoàng Văn Thái nối dài đi Bà Nà thành phố Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Châu Trường Linh, Phan Khắc Hải
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: 11(96)-2;Từ->đến trang: pp. 103-109;Năm: 2015
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo giới thiệu công nghệ mới sử dụng hệ neo mềm ứng suất trước vào việc chống sụt trượt - đá rơi cho mái dốc nền đào mất ổn định trên tuyến đường du lịch Hoàng Văn Thái nối dài đi Bà Nà. Với hệ neo mềm, các sợi cáp mềm được căng kéo trước, chúng được nối vào các đầu neo của neo phân tán kéo nén theo các phương dọc tim đường và phương của mái dốc, tạo ra một mạng lưới neo - cáp khép kín với nhau. Tiến hành mô phỏng trạng thái làm việc và kiểm nghiệm các điều kiện ổn định cho mái dốc với hệ neo mềm, đề tài sử dụng phần mềm Flac2D, xây dựng chương trình tính toán dựa trên lý thuyết sai phân hữu hạn, xét đến sự giảm c - φ trên mặt trượt nguy hiểm. Đánh giá sự phù hợp của hệ, một mặt tăng cường khả năng giữ ổn định mái dốc, mặt khác tạo ra được mỹ quan, thân thiện với môi trường. Áp dụng một mái dốc xanh cho tuyến đường du lịch Hoàng Văn Thái nối dài đi Bà Nà. Từ khóa: Cáp neo ứng suất trước; hệ neo mềm; sụt trượt - đá rơi; ổn định mái dốc; giải pháp xanh cho mái dốc.
ABSTRACT
The paper introduces new technique using pre­stressed flexible anchored systems in anti-sliding - rock falling to the instability cutting slopes on the Hoang Van Thai street extended to Ba Na Hills. With a Flexible anchored systems, the soft cables are prestressed, which were linked to anchor head of tension compression force dispersion anchorages follows two direction, such as horizontal and vertical of slope, creating a closed systems anchorage - cable. Conducting the simulating working situations and testing conditions for slope stabilisation by Flac2D software, which is built depend on the finite difference me­thods, considering the reduction of c - φ in risk sliding surface. Assessing the compatibility of the systems, on the one hand, strengthening for stabilisation slope, on the other hand, creating beautiful looking, friendly to the environment. Applying a green slope for Hoang Van Thai street extended to Ba Na Hills. Key words: Prestressed cable; flexible anchored systems; sliding – rock falling; stability for slope; green solution for slope.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn