Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu ảnh hưởng của tải trọng đầm đến sự làm việc của nền đường đắp trên nền đất yếu có lớp cứng ở bề mặt
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Châu Trường Linh, Nguyễn Văn Quân
Nơi đăng: Hội thảo khoa học "Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững - ATCESD 2015"; Số: 9/2015;Từ->đến trang: pp.163-169;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu về lý thuyết tính toán ứng suất biến dạng trong nền đất và ổn định của nền đất đắp trên đất yếu, nghiên cứu ảnh hưởng của tải trọng đầm đến sự làm việc của nền đường khi có lớp vỏ cứng bề mặt, ảnh hưởng của tính chất cơ lý lớp vỏ cứng đến độ lún độ ổn định của nền đường. Ngoài ra bài báo còn đưa ra các kiến nghị về việc sử dụng lu rung hợp lý khi nền đất yếu có lớp vỏ cứng bề mặt và biện pháp gia cố nền yếu bên dưới khi đã xảy ra sự cố nền đường bị lún để tiếp tục xây dựng các lớp bên trên và đưa đoạn tuyến vào khai thác mà không bị hư hỏng. Từ khóa: Lu rung, lớp cứng bề mặt; gia cố nền đất yếu; phá hoại lớp cứng; ổn định nền đắp.
ABSTRACT
This paper presents the research results of the theoretical stress calculations of ground deformation and stability of embankments on soft soils, study the effects of weight to the working dress of the road when there surface crust, the influence of the physical properties crust to the settlement of roadbed stability. Also themes also make recommendations on the use of vibratory rollers reasonably soft ground with surface crust and measures to strengthen weak foundation underneath when the incident roadbed subsidence to continue building the upper layers and put the line into operation without being damaged. Key words: Roller load; hard surface layer; soft soil reinforced; destruction hard layer; stabilize the embankment.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn