Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,117,756

 Xây dựng phần mềm CONSOIL 2.0 tính toán xử lý nền đất yếu dưới nền đắp cao có xét đến sự biến đổi các chỉ tiêu cơ lý đất yếu trong vùng gây lún
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Châu Trường Linh, Lê Đình Việt
Nơi đăng: Tạp chí Giao thông vận tải ISSN 2354-0818; Số: 6/2016;Từ->đến trang: pp.59-64;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mục tiêu của bài báo nghiên cứu sự thay đổi các tính chất cơ lý đất theo thời gian khi nền đất cố kết, trong biện pháp đắp gia tải hoặc kết hợp biện pháp thoát nước thẳng đứng (giếng cát, bấc thấm). Nền đường đắp trên đất yếu là trường hợp thường gặp hiện nay trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông ở nước ta. Đối với trường hợp gia tải trên nền đất yếu kết hợp biện pháp thoát nước thẳng đứng, tiêu chuẩn tính toán hiện nay [5] chưa đề cập đến sự thay đổi các tính chất cơ lý đất yếu theo thời gian khi nền đất cố kết. Xuất phát từ thực trạng trên, tác giả xây dựng phần mềm CONSOIL 2.0 dựa trên ngôn ngữ VB.NET để tính toán chiều cao nền đường đắp trên đất yếu có xét đến sự thay đổi theo thời gian các tính chất cơ lý và giới hạn về thời gian, giúp cho các nhà tư vấn thiết kế giảm khối lượng tính toán và lựa chọn phương án xây dựng phù hợp, rút ngắn thời gian thi công, giảm chi phí xây dựng công trình. Từ khóa - Đất yếu; nền đắp; gia tải trước; chiều cao đắp; cố kết; hệ số cố kết; độ lún; ổn định trượt.
ABSTRACT
Embankment bed on soft soil is the popular case in the field of traffic construction. In our country, the geological condition is really complex and many roads go through the soft soil geology. In building, the design consultant followed standards, design survey process and have got some achievement as the requests. However, it takes a long time for them to select the design method and it makes them fell so confuse and anxious, besides not to mention the issue of changing soil physical properties over time. With the situation, we build software CONSOIL based on VB.NET language to opitimeze the height of embankment bed on soft soil taking into account the change over time of the soil physical properties and limits on time, so that the design consultant reduces the calculation volume, choose the suitable method, shorten construction time and reduce construction cost. Key words - Soft soil; embankment; in preload; embankment height; consolidation; Coefficient of consolidation; settlement; stable sliding.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn