Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại cấp phối thiên nhiên đến tương tác đất – cốt trong tường chắn đất có với cốt tự chế tạo đã xét đến tuổi thọ do ăn mòn
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Hồng Long, Châu Trường Linh
Nơi đăng: Tạp chí Giao thông vận tải ISSN 2354-0818; Số: 7/2016;Từ->đến trang: pp.69-72;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cùng với sự phát triển khoa học kỹ thuật nói chung, sự tiến bộ trong lĩnh vực xây dựng nói riêng, công nghệ thi công tường chắn đất có cốt ngày càng được quan tâm hơn trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình như một giải pháp hiệu quả về kinh tế - kỹ thuật - thẩm mỹ. Ở Viêt Nam hiện nay, vẫn còn hạn chế những nghiên cứu về sự suy giảm khả năng làm việc của tường chắn có cốt do thành phần cấp phối của vật liệu đắp. Bài báo giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về trạng thái ứng suất, biến dạng, chuyển vị của tường chắn trong các trường hợp thành phần cấp phối khác nhau của đất nền đường dựa trên mô hình thí nghiệm và trên mô hình số. Kết quả nghiên cứu có thể làm cơ sở tham khảo cho các đơn vị thiết kế, thi công, quản lý khai thác đề xuất các giải pháp nhằm khai thác tối đa khả năng làm việc của vật liệu, tăng cường ổn định của tường chắn trong quá trình khai thác. Từ khóa: tường MSE, tương tác đất - cốt, vật liệu đắp, cường độ chịu kéo mô hình vật lý, mô hình số
ABSTRACT
Along with the development of science and technology in general, the progress in the construction field in particular, the technology of mechanically stabilized earth wall (MSE wall) has been more and more attention in the field of construction investment as a effective solution for economic - technical – aesthetic. Now, in Viet Nam, there is little research on decline in service ability of MSE-W due to cases of the composition of the ground graded path. This paper presents some results on stress - strain state, ultimate load of MSE wall in cases of the composition of the natural subgrade, based on reduced and computational model. The research results can used as a fundamental reference for design, construction or management companies to propose solutions to maximize work capacity of the material, enhance the stability of MSE wall during the service life. Keywords: mechanically stabilized earth wall, soil-reinforcement interaction, backfill, tensile strength, physic modelisation, numeric modelisation
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn