Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,117,569

 Nghiên cứu tự động tính toán thời gian cố kết nền đất yếu dưới nền đường đắp cao có xết đến sự biến đổi các chỉ tiêu cơ lý đất yếu trong phạm vi vùng gây lún
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Châu Trường Linh, Lê Đình Việt
Nơi đăng: The 2nd Conference on Transport Infrastructure with Sustainable Development (HTQG Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững); Số: 2nd/2016;Từ->đến trang: pp.83-91;Năm: 2016
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này đề cập về kết quả nghiên cứu xây dựng phần mềm CONSOIL trong tự động hóa tính toán xử lý nền đất yếu dưới nền đắp cao có xét đến sự thay đổi tính chất cơ lý đất yếu theo thời gian. Nền đường đắp trên đất yếu là trường hợp thường gặp trong lĩnh vực xây dựng các công trình giao thông. Ở nước ta, điều kiện địa hình địa chất phức tạp, nhiều tuyến đường đắp đi qua vùng địa chất đất yếu. Khi xây dựng thì các đơn vị tư vấn thiết kế vẫn tuân theo Tiêu chuẩn và Qui trình khảo sát thiết kế và đã đạt được một số yêu cầu nhất định nhưng còn mất nhiều thời gian khi tính toán, lựa chọn các phương án thiết kế; bên cạnh đó chưa đề cập đến sự thay đổi các tính chất cơ lý đất yếu trong vùng gây lún theo thời gian. Xuất phát từ thực trạng trên, tác giả xây dựng phần mềm CONSOIL 2.0 để tính toán chiều cao nền đường đắp trên đất yếu có xét đến sự thay đổi theo thời gian các chỉ tiêu cơ lý nền đất yếu và giới hạn về thời gian; giúp cho các nhà thiết kế giảm khối lượng tính toán và lựa chọn phương án xây dựng phù hợp, rút ngắn thời gian thi công, giảm chi phí xây dựng công trình. Từ khóa: Xử lý nền đất yếu; công trình giao thông; phương án thiết kế; tự động hóa; vùng gây lún; sự thay đổi tính chất cơ lý; giới hạn về thời gian.
ABSTRACT
This paper mentioned to the result of the study built CONSOIL software the automatic calculation treatment soft soil have to the change in the geology parameter over time.Embankment on soft soil is the popular case in the field of traffic construction.In building, the design consultant followed standards, design survey process and have some achievement as the requests.Th design company comply with standards and achieve the result so that they have lost more time when caulation, choose the best method; beside they don’t mention the change in geology parameter on the settlement region.Originate from the real, authors implement the construction CONSOIL software to calculate height embankment on the soft soil to consider the change in geology parameter and time limited; help to design company reduce calculation quantity and choose the best method, to short a period of construction process, reduce the cost. Key words: Treatment soft soil; transportation building; design method; calculate automatic; settlement region; change in geology parameter, limit over time.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn