Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Phân tích ổn định nền đường đắp trên nền đất yếu gia cố bằng hệ cọc đất-tro bay-xi măng có xét ảnh hưởng của các yếu tố ngẫu nhiên
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Châu Trường Linh, Trần Trung Việt, Võ Trọng Vinh, Phạm Thanh Tùng, Ngô Thanh Nhàn
Nơi đăng: Tạp chí Giao thông vận tải ISSN 2354-0818; Số: 6/2017;Từ->đến trang: pp.41-48;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu về gia cố nền đất yếu tại thành phố Trà Vinh bằng hệ cọc đất - tro bay - xi măng như: khả năng áp dụng cọc đất - tro bay - xi măng để gia cố, hàm lượng tro bay - xi măng, đề xuất được mô hình giữa các ứng xử và các biến số phụ thuộc thông qua các hệ số hồi quy trong mô hình, cũng như phương pháp dự báo độ lún cố kết và độ ổn định nền đường dựa trên mô hình “Response surface” và bài toán độ tin cậy.
ABSTRACT
The artilce presents some researchresults of the soft soil reinforcement in Tra Vinh cityby using soil - fly ash - cement column system suchas: Ability of using soil - fly ash - cement columnin reinforcing, quantity of ash-cement materials, thepaper proposes a model of behaviors and dependentvariables by the regression coefficients and amethod of estimation on embankment consolidationsettlement and stability basing on “ResponseSurface” model and the reliability problem.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn