Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,117,591

 Nhận dạng các nhân tố rủi ro của các dự án hạ tầng giao thông trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hồng Nam, Châu Trường Linh, Nguyễn Văn Châu
Nơi đăng: Tạp chí Giao thông vận tải ISSN 2354-0818; Số: 6/2017;Từ->đến trang: pp.61-64;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Các nhân tố rủi ro trong các dự án xây dựng nói chung và các dự án xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ nói riêng ở Việt Nam ngày càng nhiều. Vì vậy, quản lý rủi ro trong các dự án xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ là một vấn đề quan trọng và cần thiết, bởi vì nó giúp tránh được những thiệt hại không mong muốn và nâng cao lợi nhuận. Từ đó, đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, tiết kiệm chi phí và chất lượng khai thác sau này. Bài báo này hướng đến mục tiêu là tổng quan về rủi ro và quản lý rủi ro trong các dự án xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ và nhận dạng các nhân tố rủi ro của các dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phục vụ cho các nghiên cứu tiếp theo.
ABSTRACT
In Vietnam, risk factors of construction projects, especially traffic construction projects, has been gradually increasing in recent years. Therefore, risk management in traffic construction projects lies among the top prioritized objectives, which avoid unwanted loss and damage, hence increase profits and productivity. Risk management also helps to ensure project implementation progress, with no unnecessary delay, quality assurance, cost-saving and later-exploitation quality. The article aims at providing an overview of risk and risk management in traffic construction projects and identifying risk factors of traffic construction projects in Da Nang City with a view to be utilized for future research.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn