Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Lập bản đồ địa chất thành phố Trà Vinh phục vụ xây dựng hạ tầng giao thông
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Châu Trường Linh, Huỳnh Hồng, Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Ngọc Minh
Nơi đăng: Tạp chí Giao thông vận tải ISSN 2354-0818; Số: 11/2017;Từ->đến trang: pp. 57-60;Năm: 2017
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việc lập bản đồ địa chất để phục vụ công tác xây dựng hiện nay là rất quan trọng, vì vậy cần phải có một công cụ hỗ trợ giúp xác định nhanh, chính xác các mặt cắt địa chất, từ đó có thể đánh giá được địa chất của các vùng khảo sát một cách khách quan và hợp lí nhất. Tỉnh - thành phố Trà Vinh hiện đang thiếu bản đồ địa chất như vậy. Dựa vào dữ liệu hố khoan được lưu trữ gần 30 năm với hơn 200 lỗ khoan được thực hiện trên địa bàn Tỉnh Trà Vinh, kết hợp với việc sử dụng phần mềm ARCGIS tích hợp hệ tọa độ VN-2000, nhóm NC đã xây dựng được bản đồ 3D địa chất thành phố Trà Vinh; xuất ra các mặt cắt địa chất bất kỳ và chỉ tiêu cơ lý tương ứng. Kết quả NC phục vụ công tác XD trên địa bàn thành phố Trà Vinh.
ABSTRACT
The geological mapping for the current construction work is very important, so it is necessary to have a tool to help people identify quickly and accurately the geological sections that can be used. As a result, we can evaluate the geology of the surveyed areas in the most objective and reasonable. Tra Vinh province is currently lacking such as geological maps. Based on nearly 30 years of drilling data, more than 200 boreholes have been conducted in Tra Vinh province, combined with the use of ARCGIS integrated VN-2000 coordinate system. The team made a geological map in the center of Tra Vinh city (2D, 3D), producing any geological sections and corresponding mechanical indicators and research results for construction work in Tra Vinh city.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn