Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu thực nghiệm sức chịu tải của cừ tràm trong gia cố nền đất yếu đường giao thông nông thôn và nhà cấp thấp tại tỉnh Trà Vinh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Châu Trường Linh, Trần Quốc Huy
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ ISSN 1859-1531 (kỷ yếu hội thảo ATCESD 12/2017); Số: Số 5(126)/2018-Quyển 2;Từ->đến trang: pp. 23-26;Năm: 2018
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cừ tràm được sử dụng phổ biến trong gia cố nền đất yếu cho các công trình chịu tải trọng nhỏ, đây là một giải pháp hiệu quả về kĩ thuật và kinh tế. Bài viết này nhằm xác định giá trị sức chịu tải của nền gia cố cừ tràm. Phương pháp nén tĩnh nền gia cố cừ tràm đã được sử dụng để xác định sức chịu tải thực nghiệm. Kết quả nén tĩnh 4 công trình tại tỉnh Trà Vinh xác định được tải trọng từ 14÷16t/m2 cho độ lún rất nhỏ từ 21,75÷29,39mm, đồng thời mô phỏng số quá trình nén tĩnh nền gia cố cừ tràm theo quy trình thực nghiệm. Kết quả mô phỏng số cho kết quả rất tin cậy, khi đường cong tải trọng - độ lún mô phỏng xấp xỉ với các đường cong thực nghiệm. Dựa vào kết quả trên, bài báo đề xuất sức chịu tải thực nghiệm là 11 T/m2 áp dụng cho đường giao thông nông thôn và nhà cấp thấp tại tỉnh Trà Vinh so với quy ước 7T/m2 như hiện nay.
ABSTRACT
So far, cajuput piles have been commonly used as reinforcement for low level buildings because this is an effective solution in technique and economy. This article aims at determining the load bearing capacity value of indigo piles reinforced soil. The method of static compression in-situ has been used to reinforce the indigo piles for determining the experimental load. Static compression results in four works in Tra Vinh province have determined the load from 14 ÷ 16 T/m2 for small settlement from 21,75 ÷ 29,39mm as well as simulated the amount of the progress of static compression reinforced by indigo piles according to experimental procedures. The numerical simulation has shown reliable results as the load-simulated curve is similar to the experimental curves. Based on the results of the paper, the experimental load bearing capacity of 11 T/m2 is proposed to apply to rural roads and low level buildings in Tra Vinh province.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn