Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu sử dụng tro bay từ nhà máy nhiệt điện Duyên Hải làm cọc đất - tro bay gia cố nền đất yếu hạ tầng dự án khu đô thị mới phía đông đường Mậu Thân, thành phố Trà Vinh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Thanh Tùng, Châu Trường Linh, Nguyễn Thành Đạt
Nơi đăng: Hội nghị Khoa học Quốc gia Khoa học công nghệ giao thông vận tải - lần IV, ISBN 978-604-76-1578-0; Số: 5/2018;Từ->đến trang: pp. 652-657;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong những năm gần đây, nước ta đã đầu tư xây dựng rất nhiều nhà máy nhiệt điện đểđấu nối vào lưới điện quốc gia, giảm phụ thuộc vào nguồn thủy điện, khi các dự án vận hành sẽ thải ra môi trường lượng tro bay rất lớn. Hiện nay công nghệ thi công gia cố nền đất yếu rất phát triển trong đó có công nghệ thi công cọc xi măng - đất gia cố nền đất yếu rất hiệu quả về mặt kỹ thuật và kinh tế, được sử dụng rộng rãi. Có thể tận dụng nguồn thải tro bay từ nhà máy nhiệt điện làm cọc đất - tro bay gia cố nền đất yếu đồng thời tận dụng được nguồn vật liệu địa phương giảm ô nhiễm môi trường từ việc vận hành nhà máy nhiệt điện. Ở Viêt Nam hiện nay, vẫn còn hạn chế những nghiên cứu về cọc đất - tro bay. Bài báo giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về hàm lượng tro bay và đường kính cọc khi gia cố xử lý nền đất yếu. Kết quả nghiên cứu có thể làm cơ sở tham khảo cho các đơn vị thiết kế, thi công, quản lý khai thác đề xuất các giải pháp nhằm khai thác tối đa khả năng làm việc của vật liệu, tăng cường ổn định của nền đường trong quá trình khai thác.
ABSTRACT
In recent years, our country has invested to built a lot of thermal power plants in orderto connect to the national grid, reduce hydroelectric source dependence, and the project discharge a large amount of fly ash while operating. Nowadays, construction technology reinforced soft ground is more and more developed, including construction technology of cement piles-soil reinforced the soft ground. This method brings benefits for economic, technical and it is applied widely. People not only utilize emission from the thermal power plants but also help to reduce environmental pollution from operating of these factories. There is limited research on soil pile-fly ash in Viet Nam. This paper presents some results on fly ash content and diameter piles when reinforcing the soft ground. This research result can used as a foundamental reference for design, construction or management companies to propose solutions to maximize work capacity of the material, enhance the stability of background during the service life.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn