Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Designing a program to forecast the service life of mechanically stabilized earth wall used steel reinforcement
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: CHAU Truong-Linh, NGUYEN Thu-Ha
Nơi đăng: The 17th Internation symposium on Advanced Technology - 2018 ISSN 2434-4273; Số: 17;Từ->đến trang: 47-53;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In this study, a program to forecast the service time of mechanically stabilized earth (MSE) wall used reinforcement - MSE-T was developed. To build the software, the authors used the database collected at French Research Institute of Motoways and Highways, and National School of Bridges and Roads. The MSE program was developed based on the Visual Studio, using the C # programming language. Calculated result of the software is the corrosion of the reinforcement and service time of the wall. The software was applied to design the retaining wall of Trinh Tung Bridge belonging to the Noi Bai-Lao Cai Highway; then, these calculation results and simulate the corrosion scenarios of reinforced concrete in the wall by FLAC 2D software to calculate the stress-strain, displacement of the wall at the different time. Key words - Mechanically stabilized earth wall, database, MSE-T software, corrosion scenario, service life, Principal component analysis, Response surface.
ABSTRACT
In this study, a program to forecast the service time of mechanically stabilized earth (MSE) wall used reinforcement - MSE-T was developed. To build the software, the authors used the database collected at French Research Institute of Motoways and Highways, and National School of Bridges and Roads. The MSE program was developed based on the Visual Studio, using the C # programming language. Calculated result of the software is the corrosion of the reinforcement and service time of the wall. The software was applied to design the retaining wall of Trinh Tung Bridge belonging to the Noi Bai-Lao Cai Highway; then, these calculation results and simulate the corrosion scenarios of reinforced concrete in the wall by FLAC 2D software to calculate the stress-strain, displacement of the wall at the different time. Key words - Mechanically stabilized earth wall, database, MSE-T software, corrosion scenario, service life, Principal component analysis, Response surface.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn