Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,117,523

 Nghiên cứu sử dụng hỗn hợp xỉ than - tro bay chưa qua xử lý nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải - vôi đắp nền và làm lớp móng kết cấu áo đường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Châu Trường Linh, Trương Bạch Dương, Lê Văn Hùng
Nơi đăng: Tạp chí Giao thông vận tải ISSN 2354-0818; Số: 11/2018;Từ->đến trang: pp.71-75;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo giới thiệu thí nghiệm, phân tích các chỉ tiêu cường độ của hỗn hợp xỉ than – tro bay chưa qua xử lý và vôi nhằm tận dụng nguồn tro bay, xỉ than phế thải từ nhà máy nhiệt điện Duyên Hải làm vật liệu sử dụng cho nền đường, lớp móng kết cấu áo đường với mục đích tận dụng được nguồn phế thải này giải quyết một phần ô nhiễm môi trường do quá trình vận hành nhà máy nhiệt điện Duyên Hải thải ra. Mô phỏng sự làm việc của lớp vật liệu tương tác với đất nền, các trường hợp thay thế lớp móng kết cấu áo đường khi thay đổi chiều dày lớp vật liệu này. Dựa vào các biểu đồ quan sát ưng suất và biến dạng so sánh với thực tế để lựa chọn lớp kết cấu phù hợp. Qua đó, kết luận về việc ứng dụng hỗn hợp vật liệu mới này trong thực tế thi công công trình đường tại tỉnh Trà Vinh.Từ khóa : tro bay, xỉ than, vôi, hỗn hợp, phế thải, nhiệt điện Duyên Hải
ABSTRACT
This paper presents experimental, analytical indicators intensity of mixed slag - fly ash untreated and lime to make use of fly ash, coal ash waste from the Duyen Hai power plants materials used for roadbed, subgrade pavement structure with a view to take advantage of this source of waste solve part of environmental pollution caused by the operation of Duyen Hai thermal power plants emit. Simulating the work of the material layer to interact with the ground, the cases replace the pavement subgrade when changing thickness of the material. Based on the observation chart stresses and strains compared with reality to select appropriate grade structure. Thereby, conclusions about the application of the new material mixed in the actual construction of road works in Tra Vinh province. Key words: fly ash, coal slag, lime, mix, waste, Duyen Hai power plant.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn