Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 So sánh các phương pháp phân tích ổn định đập đất hiện nay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Quang*; GS.TS. Nguyễn Thế Hùng; PGS.TS. Châu Trường Linh
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: 9(130).2018;Từ->đến trang: 56;Năm: 2018
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đập đất là loại đập vật liệu địa phương, phù hợp với nhiều loại nền, dễ thích nghi với sự thay đổi thể tích; dễ thi công, chỉ cần nắm chắc quy trình và tổ chức quản lý chất lượng chặt chẽ là có thể xây dựng được. Hiện nay, khi phân tích ổn định đập đất có thể sử dụng một trong hai phương pháp tính toán khác nhau: phương pháp thứ nhất là giả định trước mặt trượt và xác định mặt trượt cho hệ số ổn định nhỏ nhất; phương pháp thứ hai dựa trên việc ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong địa kỹ thuật để phân tích trạng thái ứng suất – biến dạng của môi trường đất, từ đó xác định hệ số ổn định. Nội dung bài báo tập trung nghiên cứu so sánh việc tính toán theo hai phương pháp đã nêu bằng hai phần mềm Geoslope, Plaxis và đề xuất một số kiến nghị cho bài toán phân tích ổn định đập đất.
ABSTRACT
– Earthen dam is the kind of local materials, suitable for many types of backgrounds, easy to adapt to the change of volume; easy to implement and easy to build just by knowing the process and strict quality management organization. Recently, in the analysis of stability of earthen dams, we can use one of two different calculation methods: the first is by assuming slip surface, then determining it for smallest stability coefficient; the second is based on the application of finite element method in geotechnical engineering to analyze the stress - strain state of the soil environment, which helps to find stability coefficient. This paper focuses on comparing the two calculation methods outlined by Geoslope and Plaxis softwares The paper also put forwards a number of recommendations applicable to the problem of stability of earthen dams.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn