Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,117,400

 Nghiên cứu đề xuất biện pháp xử lý nền đất yếu đoạn tuyến Trì Bình - Dung Quất
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Châu Trường Linh, Phạm Vũ Long, Nguyễn Thanh Quang
Nơi đăng: Tạp chí Giao thông vận tải ISSN 2354-0818; Số: 12/2018;Từ->đến trang: 226-231;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mục tiêu bài báo nghiên cứu đề xuất giải pháp xử lý nền đất yếu dự án đường Trì Bình - Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, tuyến nối khu công kinh tế Dung Quất với QL 1A và Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Các chỉ tiêu đất yếu, đặc biệt thí nghiệm nén 3 trục được thực hiện bởi nhóm với độ chính xác cao. Hai giải pháp xử lý bằng phương pháp cọc cát và cọc xi măng đất được đề xuất phù hợp với điều kiện địa phương nhất. Sử dụng hai cách tính toán theo TCVN 262:2000 và phần mềm Plaxis 2D cho sai số chỉ 3,45%. Tối ưu hóa tính toán bằng thay đổi đường kính cọc (30, 40, 50, 60 cm) và khoảng cách cọc (s=2D, 2,5D, 3D), kết hợp với chi phí xây dựng cho thấy giải pháp dùng cọc cát D40, khoảng cách 2D (80cm) là hợp lý nhất cho dự án này. Từ khóa: Dự án đường Trì Bình - Dung Quất; nền đất yếu; cọc cát; cọc xi măng đất; phần mềm Plaxis
ABSTRACT
The objective of this research is to propose a solution for treating soft soil ground of Tri Binh - Dung Quat road project in Quang Ngai province, linking Dung Quat economic zone with Highway 1A and Da Nang - Quang Ngai highway. The soil parameters, especially the trixial test, were performed by the group with high accuracy. Two methods of the treatment by sand piles and soil cement columns are proposed in accordance with most local conditions. Using two methods in accordance with TCVN 262: 2000 and Plaxis 2D software for error of only 3.45%. Optimized calculations by varying the pile diameters (30, 40, 50, 60 cm) and pile spacing (s = 2D, 2.5D, 3D), combined with construction costs showed a pile solution sand D40, 2D spacing (80cm) is the most reasonable for this project. Keywords: Tri Binh - Dung Quat road project, soft soil ground, sand piles, soil cement column, Plaxis software.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn