Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Analysis of long-term deformations of MSE walls based on various corrosion scenarios.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bourgeois, E., Corfdir, A.and Chau, T.-L.
Nơi đăng: Soils and Foundations; Số: Vol. 53 No. 2;Từ->đến trang: pp. 259-271;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
This paper deals with the long-term deformation of Mechanically Stabilized Earth (MSE)
walls induced by the corrosion of the steel strips that ensure their internal stability. The
analysis consists of defining assumptions regarding the spatial variations of the corrosion
process throughout the wall, called corrosion scenarios, that define the evolution of the
stiffness and strength of the steel strips. This evolution is introduced into finite element
simulations of the behavior of a typical wall, in which interactions between the backfill and
the strips are considered using a generalized homogenization procedure (called a multiphase
model). The results of the simulations are used to discuss the influence of the heterogeneity of
the corrosion process on the overall time evolution of the wall.
Keywords: MSE wall, corrosion, finite element analysis, homogenization, corrosion
scenarios.
(https://ardi.wipo.int/PT/http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038080613000231)
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn